Każdego roku Urząd Pracy m.st. Warszawy organizuje 3-4 nabory wniosków o przyznanie dofinansowania osobom zarejestrowanym w PUP, zainteresowanym podjęciem działalności gospodarczej. Poprawnie przygotowany wiosek, stanowiący wraz z załącznikami całościowy biznes plan przedsięwzięcia, można złożyć tylko w tych terminach, które ustali UP m.st. Warszawa.

Choć w latach ubiegłych kwota udzielanej dotacji nie przekraczała zwykle 16 000,00 zł, to od roku 2021 został zniesiony sztuczny limit i wnioskować już można o pełną kwotę wynikającą z rozporządzenia, a więc o 600% średniego wynagrodzenia (ok. 34 000,00 zł na dzień 10.08.2021).

Podobnie jak inne Urzędy Pracy – i tutaj pojawiają się specyficzne ograniczenia w zakresie rozdysponowania kwoty dotacji oraz dopuszczalnych rodzajów działalności. Tym samym nie otrzymamy dotacji na działalność sezonową, rolniczą ani handel prowadzony bez stałego punktu sprzedaży (stragany, targowiska itp.) Ponadto z dotacji wyklucza się działalność taksówkarską, akwizycję lub firmę zlokalizowaną poza obszarem Warszawy. Do tego dochodzi zakaz wydatkowania dotacji na zakup pojazdów i kasy fiskalnej, reklamę w wysokości przekraczającej 30% dofinansowania i towaru handlowego w wartości przekraczającej 50% dotacji.

Pełna dokumentacja niezbędna do pozyskania dotacji należy do tych bardziej skomplikowanych – porównując z innymi Urzędami Pracy. Być może jedynie w Mikołowie poziom skomplikowania dokumentów jest wyższy. Komplet dokumentów o dotacje z UP m.st. Warszawa po uzupełnieniu często przekracza 35 str.

Informator w zakresie dotacji oraz szczegółowe instrukcje w zakresie przygotowania wniosku i biznes planu najdą Państwo tutaj: DOTACJE Z URZĘDU PRACY

Wskazówki obejmują sposoby gromadzenia niezbędnych informacji, ogólne i szczegółowe kryteria wnikające z rozrządzenia oraz regulaminów poszczególnych Urzędów Pracy, wykonania poszczególnych elementów biznes planu (wraz z przykładami) itp.

Należy pamiętać, iż dotacje otrzymują jedynie te osoby, które podczas oceny złożonych wniosków uzyskają najlepszą punktację a wniosek może zostać odrzucony z naprawdę błahych przyczyn (niewłaściwa czcionka lub interlinia, groszowe rozbieżności w harmonogramie wydatkowania dofinansowania itp.) Warto więc się przyłożyć, tym bardziej iż w Warszawie konkurencja jest duża i dotacje otrzymuje nie więcej niż 20-20% osób składających wniosek.