W potocznym języku często używa się zamiennie słów: firma i przedsiębiorstwo. Tymczasem nie są to synonimy. Znaczenie tych słów jest zupełnie odmienne. Warto poznać różnicę. Pozwoli to uniknąć nieporozumień w trakcie uzupełniania urzędowych formularzy, ale także dobrze zaplanować ochronę przed konkurencją.

Firma jest oznaczeniem, pod którym działał przedsiębiorca (w tym indywidualny przedsiębiorca), czyli: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną. Pojęcie przedsiębiorstwo ma kilka znaczeń. W ujęciu przedmiotowym jest to zespół składników materialnych i niematerialnych opisanych w art. 55(1) k. c. W znaczeniu podmiotowym – można utożsamiać je z przedsiębiorcą. Przy czym przedsiębiorca może, w wykonywaniu działalności, posługiwać się różnymi nazwami, w celu oznaczenie prowadzonego prze siebie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Firma jest tylko jedna. Podlega ona ujawnieniu w rejestrze. Musi dostatecznie odróżniać się od innych i nie może wprowadzać w błąd. Firma nie może być zbyta. Prawo dokładnie określa jakie elementy winna zawierać firma, a które z nich mogą być wymyślone przez przedsiębiorcę. Można upoważnić innego przedsiębiorce do wykorzystywania firmy innego podmiotu. Firma podlega ochronie prawnej z mocy ustawy.

Reasumując, przedsiębiorca o nazwie „X” (firma) może prowadzić przedsiębiorstwo, które oznaczy jako „A” i może z niego wydzielić zorganizowane części przedsiębiorstwa pod nazwami: „A1”, „A2”. te zaś mogą stać się właścicielami różnych znaków towarowych produktów – np.: „P1”, „P2”. Tylko firma podlega ujawnieniu w rejestrze CEDIG, albo KRS. Pozostałe nazwy są składnikiem majątku przedsiębiorcy i jako takie podlegają obrotowi prawnemu.

Nośna i cenna nazwa produktu lub usługi może być zatem użyta już jako element firmy (oznaczenia przedsiębiorcy), ale też można ją wprowadzić jako nazwę przedsiębiorstwa lub należącego do niego znaku towarowego. Strategie są różne. Z jednej strony ochrona firmy jest duża, ale zakaz zbywania firmy powoduje, że finezyjna nazwa nie będzie podlegała obrotowi prawnemu w oderwaniu od podmiotu, który się nią posługuje. Warto o tym pamiętać planując rozpoczęcie działalności gospodarczej.